Политика за рекламација

Во случај на рекламација на производ каде како причини може да се јават грешка при нарачка, испорачан погрешен производот, дефект на производ, неисправен производ при прием, или други оправдани причини, ќе вложиме напори во најскоро време да направи замена на производите или доколку нема залиха од производот, ќе се обиде да го набавиме истиот. Доколку не сме во можност да го замениме производот, на купувачот ќе му биде понудено враќање на уплатените парични средства.

По извршената испорака нема можност да се откаже купениот производ и да се сторнира платениот износ освен во случаи кога корисникот има право да го откаже купувaњето врз основа на императивните одредби на Законот за заштита на потрошувачите.

Купувачот може да достави приговор на адреса: ЈАСС дооел Скопје, Бул "АСНОМ" бр. 18 локал 2, 1000 Скопје или на . Купувачот е должен во прилог на приговорот да достави и доказ за потврдена уплата и/или извод од банката за извршена трансакција.

На сите кориснички рекламации и поплаки, ЈАСС дооел Скопје ќе одговори во рок од 15 дена.